Sorry! JavaScript is disabled in your browser. To get the best user experience on our website you should enable it.

FOR BULGARIA CITIZENS NEW ZEALAND Government of New Zealand Electronic Travel Authority NZeTA - Official NZ Visa Online - Орган за електронно пътуване на Нова Зеландия, Официално онлайн заявление за новозеландска виза Правителство на Нова Зеландия

7 months ago

ID: #771450

Listed In : Travel Agents

Business Description

Най-простият и удобен метод за попълване на онлайн приложението на New Zealand Electronic Travel Authority или NZeTA е да отделите няколко минути и да попълните уебсайта. Изисква се само малко основна информация като вашето име, паспортни данни, здравословно състояние и дати на пристигане. Можете да ни изпратите имейл или да качите най-новата си снимка на лицето. Можете да правите снимки с вашия мобилен телефон или с мобилния телефон на членовете на вашето семейство. Снимката не трябва да е много специфична, защото ние ще се погрижим да коригираме вашата снимка, за да бъде приемлива от имиграционните служители. Правителството на Нова Зеландия предпочита да кандидатствате за виза за Нова Зеландия онлайн, като използвате формуляра за кандидатстване NZeTA. Трябва да извършите плащане с дебитна или кредитна карта онлайн, след като попълните кратък формуляр за кандидатстване онлайн. Когато плащате таксите за влизане в Нова Зеландия, вие вече плащате такса за международни посетители, която вече е включена. Как бихте получили одобрен NZ Electronic Travel Authority или NZeTA за Нова Зеландия. Всеки път, когато завършите онлайн приложението на NZeTA, одобрението на fila ще ви бъде изпратено по имейл след 72 часа или по-малко. Понякога може да отнеме повече време поради фонови проверки. NZeTA или Visa Online за Нова Зеландия ще бъдат свързани с номера на паспорта, използван за попълване на формуляра за кандидатстване за NZETA. В момента, когато визата се проверява при имиграционния и граничен контрол на летището, одобрението на визата ще бъде прегледано от служителя. Задължително е да вземете имейла за одобрение или да го разпечатате на хартия. Не е необходимо да посещавате посолството на който и да е етап или да получавате физически печат върху паспорта. 191 страни отговарят на условията за пристигане по море и 60 държави отговарят на условията за пристигане по въздух. Всички държави отговарят на условията за транзит от международното летище Оукланд. Следните държави отговарят на условията за идване в Нова Зеландия по въздух, използвайки метода NZeTA или NZ Visa Online, Франция, Естония, Гърция, Германия, Швеция, Португалия, Обединеното кралство, Словения, Дания, Латвия, Малта, Унгария, Литва, Испания, Ирландия Граждани на Люксембург, Словакия, Италия, Хърватия, Полша, Холандия, България, Белгия, Кипър, Чехия, Австрия, Финландия и Румъния. The most simple and convenient method to finish the New Zealand Electronic Travel Authority or NZeTA online applicationis to take out a couple of minutes and fill on the website. Only a little bit of basic information is required like your name, passport details, health and arrival dates. You can either email us or upload your latest face photo. You can take photo with your or your family members mobile phone. Photo doesn't have to be very specific because we will take care of adjusting your photo for it to be acceptable by the immigration officers.New Zealand Government prefers you to apply New Zealand Visa Online using NZeTA Application form. You need to make payment using a debit or credit card online after completing a short application form online. When you pay the fees to enter New Zealand, you are already paying for International Visitor Levy which is already included. How would you received an approved NZ Electronic Travel Authority or NZeTA for New Zealand. Whenever you have finished the NZeTA online application, the fila approval will be conveyed to you by email in 72 hours or less. Sometimes it can take longer due to background checks.The NZeTA or New Zealand Visa Online will be connected to the passport number used to fill the NZETA Application Form. At the point when the visa is checked at immigration and border control at the airport, the visa approval will be reviewed by the officer. It is imperative that you take the email of approval or print in paper. There is no need to visit Embassy at any stage or get physical stamp on the passport. 191 countries are eligible to come by Seas and 60 countries are eligible to come by Air. All countries are eligible to Transit by Auckland International Airport. The following countries are Eligible for coming to New Zealand by Air using NZeTA or NZ Visa Online method, France, Estonia, Greece, Germany, Sweden, Portugal, United Kingdom, Slovenia, Denmark, Latvia, Malta, Hungary, Lithuania, Spain, Ireland, Luxembourg, Slovakia, Italy, Croatia, Poland, Netherlands, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech, Austria, Finland and Romania Citizens.

No Review.

Please login / register to add your review.